8 دعا های روزه های ماه مبارک رمضان - ولایت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «ای رسول خدا ! به من کاری بیاموز که چون انجامش دهم، خدا در آسمان، وزمینیانْ دوستم بدارند» .حضرت فرمود : «به آنچه نزد خداوند است، رغبت کن، تا خداوند دوستت بدارد و به آنچه نزد مردم است، بی میلی نشان بده، تا مردمْ دوستت بدارند» [امام صادق علیه السلام]
دعا های روزه های ماه مبارک رمضان - ولایت
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • دعای روز اول :


  ـ اَللّهُمَّ اجعَل صِیا"مى فیهِ صِیا"مَ الصّا"ئِمینَ وَ قیا"مى فیهِ قیا"مَ القا"ئِمینَ وَ نَبَّهنى فیهِ عَن نَومَةِ الغا"فِلینَ وَهَب لى جُرمى فیه یا" اِله"َ العا"لَمینَ وَ اعفُ عَنّى یا" عا"فِیَاً عَنِ المُجرِمینَ.
  ـ خداوندا! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقى قرار ده و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعى بپذیر و از خواب غافلان (از یاد تو) هوشیار و بیدارم ساز و هم در این روز از جرم و گناهم درگذر و مرا ببخش و زشتیهاى مرا بر من عفو نما اى عفو کننده گنهکاران و اى محبوب عالمیان!

                                                        دعای روز دوم:

  ـ اللـهم قَرِّبْنى فیهِ اِلى مَرضاتِکَ وجَنّبْنى فیهِ مِنْ سَخَطِکَ وَنَقِماتِکَ وَوَفِّقنى فیهِ لِقِرآئِةِ ایـاتِکَ، بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین.
  ـ خدایا نزدیکم کن در این ماه بسوى موجبات خوشنودیت و دورم ساز در آن از خشم و عذابت.

                                                       دعای رو سوم:

  ـ اَللّهُمَّ ارزُقنى فیهِ الذِّهنَ وَ التَّنبیِه وَ با"عِد نى فیهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَ التَّمویهِ وَ اجعَل لى نَصیباً مِن کُلِّ خَیرٍ تُنزِلُ فیهِ بِجُودِکَ یا" أَجوَدَ الأَجوَدینَ.
  خداوندا! در این روز مرا هوش و بیدارى در کار طاعتت نصیب فرما و از سفاهت و جهالت و کار باطل و بیهوده دور گردان و از هر خیرى که در این روز نازل مى فرمایى، مرا در آن نصیبى بخش، به حق جود و کرمت اى بخشنده ترین بخشندگان عالم!

  دعای روز چهارم:

  ـ اللّهُمَّ قَوِّنى عَلى" اِقا"مَةِ اَمرِکَ وَ اَذِقنى حَلاوَةَ ذِکرِکَ وَ اَوزِعنى فیهِ لأَدا"ءِ شُکرِکَ بِکَرَمِکَ وَ احفَظنى فیهِ بِحِفظِکَ وَ سِترِکَ یا" اَبصَرَ النا"ظِرینَ.
  خداوندا! مرا در این روز براى اقامه و انجام فرمانت قوت ببخش و حلاوت و شیرینى ذکرت را به من بچشان و براى اداى شکر خود به کرمت مهیا ساز و در این روز به حفظ و پرده پوشى مرا از گناه محفوظ بدار، اى بصیرترین بینایان عالم!
   

  دعای روز پنجم:

  ـ اَللّهُمَّ اجعَلنى فیهِ مِنَ المُستَغفِرینَ وَ اجعَلنى فیهِ مِن عِبادِکَ الصّا"لِحینَ القا"نِتینَ وَ اجعَلنى فیهِ مِن أَولِیا"ئِکَ المُقَرَّبینَ بِرَأفَتِکَ یا" أرحَمَ الرَّاحِمینَ.
  خداوندا! مرا در این روز از توبه و استغفار کنندگان قرار داده و از بندگان مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده به حق لطف و رأفتت اى مهربان ترین مهربانان عالم!
   

  دعای روز ششم:

  ـ اللّهُمَّ لا" تَخذُلنى فیهِ لِتَعَرُّضِ مَعصیَتِکَ وَ لا" تَضرِبنى بِسِیا"طِ نَقِمَتِکَ وَ زَحزِحنى فیهِ مِن مَوجِبا"تِ سَخَطِکَ بِمَنِّکَ وَ اَیا"دیکَ یا" مُنتَهى" رَغبَةِ الرَّاغِبین.
  خداوندا! مرا در این روز به واسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز و به ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت، دورم گردان به حق احسان و نعمتهاى بى شمارت اى منتهاى آرزوى مشتاقان!

  دعای روز هفتم:

  ـ اللّهُمَّ اَعِنّى فیهِ عَلى" صِیا"مِهِ وَ قِیا"مِهِ وَ جَنِّبنى فیهِ مِن هَفو"اتِه وَ ا"ثا"مِه وَ ارزُقنى فیهِ ذِکرَکَ بِدَوا"مِه بِتَوفیقِکَ یا" ها"دِیَ المُضِلّینَ.
  خداوندا! در این روز مرا بر روزه گرفتن و اقامه نماز یارى کن و از لغزشها و گناهان دورم ساز و ذکر دائم (که تمام روز به یاد تو باشم) نصیبم فرما به حق توفیق و بخششت اى رهنماى گمراهان عالم!
   

  دعای روز هشتم:

  ـ اَللّهُمَّ ارزُقنى فیهِ رَحمَةَ الاَیتا"مِ وَ اِطعا"مَ الطّعا"مِ وَ اِفشآءَ السَّلامِ وَ صُحبَةَ الکِرا"مِ بِطَولِکَ یا" مَلجأَ الا"مِلینَ.
  خداوندا! در این روز مرا توفیق ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشا و انتشار سلام در بین مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما به حق انعامت اى پناه آرزومندان عالم!
   

  دعای روز نهم:

  ـ اَللّهُمَّ اجعَل لى فیهِ نَصیبَاً مِن رَحمَتِکَ الواسِعَةِ وَ اهدِنى فیهِ لِبَرا"هینِکَ السّاطِعَةِ وَ خُذ بِنا"صِیَتى الى" مَرضا"تِکَ الجا"مِعَةِ بِمَحَبَّتِکَ یا" اَمَلَ المُشتا"قینَ.
  خداوندا! مرا نصیبى کامل از رحمت واسعه خود عطا فرما و به ادله و براهین روشن خود هدایتم نما و سرنوشت مرا به سوى رضا و خشنودى خودت که جامع هر نعمت است سوق ده به حق دوستى و محبتت اى امید و آرزوى مشتاقان عالم!
   

  دعای روز دهم:

  ـ اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک واجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلنی فیه من المقربین الیک باحسانک یا غایة الطالبین
  خدایا مرا در این روز از متوکلان درگاهت قرار ده و مقرر فرما در این روز از کامروایان حضرتت و مقربان درگاهت باشم به حق احسانت ای نهایت همت جویندگان!
   

  دعای روز یازدهم:

  ـ اَللّهُمَّ حَبِّب اِلَیَّ فیهِ الاحسانَ وَ کرّهُ الیَّ فیهِ الفُسُوقَ وَ العِصیا"نَ وَ حَرَّم عَلَیَّ فیهِ السَّخَطَ و النِّیرا"نَ بِعَونِکَ یا" غیاثَ المُستَغیثینَ.
  خداوندا! در این روز احسان و نیکویى را محبوب و مطلوب من ساز و فسق و معاصى را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و آتش قهرت را بر من حرام گردان به حق توان و نصرتت اى فریادرس درماندگان عالم!
   

  دعای روز دوازدهم:

  ـ اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسِّترِ وَ العِفا"ف وَ استُرنى فیهِ بِلبا"سِ القُنُوعِ وَ الکَفا"فِ وَ احمِلنى فیهِ عَلَى العَدلِ وَ الاِنصا"فِ وَ آمِنِّى فیهِ مِن کُلِّ ما" اَخا"فُ بِعِصمَتِکَ یا" عِصمَةَ الخا"ئِفینَ.
  خداوندا! در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیاراى و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و مرا به عدل و انصاف مزین ساز و از هرچه ترسانم مرا ایمنى بخش به حق عصمتت اى عصمت بخش خداترسان عالم!
   

  دعای روز سیزدهم:

  ـ اللّهُمَّ طَهِّرنى فیهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الأَقذا"رِ وَ صَبِّرنى فیهِ عَلى" کائِنا"تِ الأَقدا"رِ وِ وَفِّقنى فیهِ لِلتُّقى" وَ صُحبَةِ الأبرا"رِ بِعَونِکَ یا" قُرَّةَ عَینِ المَسا"کینَ.
  خداوندا! در این روز مرا از پلیدى و کثافات اخلاقى (هواى نفس و گناهان) پاک ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدر صبر و تحمل عطا فرما و بر تقوى و پرهیزکارى و مصاحبت نیکوکاران عالم موفق گردان به حق قدرت و توانایى ات اى مایه شادى و اطمینان خاطر مساکین!

  دعای روز چهاردهم:

  ـ اَللّهُمَّ لا" تُؤاخِذنى فیهِ بِالعَثَراتِ وَ اَقِلنى فیهِ مِنَ الخَطا"یا" وَ الهفَواتِ وَ لا" تَجعَلنى فیهِ غَرَضَاً لِلبَلا"یا" وَ الآفا"تِ بِعِزَّتِکَ یا" عِزَّ المُسلِمینَ.
  خداوندا! در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مکن و عذر خبط و خطاهایم بپذیر و مرا هدف تیر بلاها و آفتهاى عالم قرار مده به حق عزت و جلالت اى عزت بخش اهل اسلام!

  دعای روز پانزدهم:

  ـ اَللّهُمَّ ارزُقنى فیهِ طا"عَةَ الخا"شِعینَ وَ اشرَح فیهِ صَدرى بِانا"بَةِ المُخبِتینَ بِاَما"نِکَ یا" اَما"نَ الخا"ئِفینَ.
  خداوندا! در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خداترس را به من عطا فرما به حق امان بخشى خود اى ایمنى دلهاى ترسان!

  دعای روز شانزدهم:

  ـ اَللّهُمَّ وَفِّقنى فیهِ لِمُوا"فَقَةِ الأَبرا"رِ وَ جَنِّبنى فیهِ مُرا"فَقَةَ الأشرا"رِ وَ ا"وِنى فیهِ بِرَحمَتِکَ اِلى" دارِ القَرارِ بِالهیَّتِکَ یا" الهَ العا"لَمینَ.
  خداوندا! در این روز مرا به موافقت (اعمال و افکار) نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت و مصاحبت اشرار جهان دور گردان و مرا در بهشت جاودانه ات به رحمت منزل ده به حق الهیت و معبودیتت اى پروردگار عالمیان!
   

  دعای روز هفدهم:

  ـ اَللّهُمَّ اهدِنى فیهِ لِصا"لِحِ الأَعما"لِ وَ اقضِ لى فیهِ الحَوا"ئِجَ وَ الآما"لَ یا" مَن لا" یَحتا"جُ اِلَى التَّفسیرِ وَ السُّؤالِ یا" عا"لِمَاً بِما" فى صُدورِ العا"لَمینَ صَلَّ عَلى" مُحَمََّدٍ وَ ا"لِهِ الطا"هِرینَ.
  خداوندا! در این روز مرا با اعمال صالح راهنمایى کن و حاجتها و آرزوهایم را برآورده ساز اى کسى که نیازمند شرح و تفسیر حاجات بندگان نیستى اى خدایى که قبل از اینکه کسى حاجات خود را به تو بگوید تو به اسرار دل او آگاهى، اینک درود و سلام خود را بر محمد و آل او ارزانى فرما!

  دعای روز هجدهم:

  ـ اَللّهُمَّ نَبِّهنى فیهِ لِبَرِکا"تِ أَسحا"رِهِ وَ نَوِّر فیهِ بِضِیا"ءِ أنوا"رِه وَ خُذ بِکُلِّ أعضا"ئى اِلَى اتِّبا"عِ آثا"رِهِ بِنُورِکَ یا" مُنَوِّرَ قُلُوبِ العا"رفین.
  خداوندا! مرا در این روز براى کسب برکات و فیوضات سحرها بیدار و متنبه ساز و دلم را به روشنى فجر صادق و انوار سحر منور گردان و تمام اعضا و جوارحم را براى آثار و برکات این روز مسخر فرما، به حق نور جمال خودت اى روشنى بخش دلهاى عارفان! 

  دعای روز نوزدهم:

  ـ اَللّهُمَّ وَ فِّر فیهِ حَظّى بَرَکا"تِه وَ سَهِّل سَبیلى اِلى" خَیراتِه وَ لا" تَحرِمنى قَبُولَ حَسَنا"تِه یا" ها"دِیاً اِلَى الحَقِّ المُبینِ.
  خداوندا! در این روز بهره مرا از برکاتش فراوان گردان و به سوى خیراتش راه مرا سهل و آسان ساز و از حسنات مقبولش مرا محروم مساز اى هدایت کننده به سوى دین و حق روشن!
   

  دعای روز بیستم:

  ـ اَللّهُمَّ افتَح لى فیهِ اَبوابَ الجِنا"نِ وَ اَغلِق عَنّى فیهِ اَبوابَ النّیرانِ وَ وَفِّقنى فیهِ لِتِلاوَةِ القُرآنِ یا" مُنزِلَ السَّکینَةِ فى قُلُوبِ المُؤمِنین.
  خداوندا! در این روز بر روى من درهاى بهشت را بگشا و درهاى آتش دوزخ را به رویم ببندو مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما اى فرود آرنده وقار و سکینه بر دلهاى اهل ایمان!
   

  دعای روز بیست‌ویکم:

  ـ اَللَّهُمَ اجعَل لى فیهِ اِلى" مَرضا"تِکَ دَلیلاًً وَ لا" تَجعَل لِلشَّیطا"ن ِفیهِ عَلیَّ سَبیلاًَ وَ اجعَلِ الجَنَّةَلى مَنزِلاًً وَ مَقیلاًً یا" قا"ضیَ حَوائِجِ الطّالِبینَ.
  خداوندا! در این روز مرا به سوى رضا و خشنودى خود راهنمایى کن و شیطان را بر من مسلط مگردان و بهشت را منزل و جایگاهم قرار ده اى برآورنده حاجات طالبان معرفت و مشتاقان حق و حقیقت!

  دعای روز بیست‌ودوم:

  ـ اللّهُمَّ الفتَح لى فیهِ أبوابَ فَضلِکَ وَ اَنزِل عَلَیَّ فیهِ بَرَکا"تِکَ وَ وَفِّقنى فیهِ لِمُوجِبا"تِ مَرضاتِکَ وَ اسکِنى فیهِ بُحبُوحاتِ جَنّاتِکَ یا" مُجیبَ دَعوَةِ الُمضطَرّینَ.
  خداوندا! در این روز بر روى من درهاى فضل و کرمت را بگشا و بر من برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنودیت موفقم بدار و در وسط بهشتهایت مرا مسکن ده، اى پذیرنده دعاى پریشانان و درماندگان!

  دعای روز بیست‌وسوم:


  ـ اَللّهُمَّ اغسِلنى فیهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ طَهِّرنى فیهِ من العُیُوبِ وَ امتَحِن قَلبى فیهِ بِتَقوَى القُلُوبِ یا" مُقیلَ عَثَراتِ المُذنِبینَ.
  خداوندا! در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب و نقص پاک ساز و دلم را در آزمایش، رتبه دلهاى اهل تقوى بخش، اى پذیرنده عذر لغزشهاى گنهکاران!

  دعای روز بیست‌وچهارم:

  ـ اللّهُمَّ اِنِّى أَسئَلُکَ فیهِ ما" یُرضیکَ وَ أعُوذُ بِکَ مِمّایُؤ ذیکَ وَ أَسئَلُکَ التَّوفیقَ فیهِ الأَِن اُطیعَکَ وَ لا" اَعصِیَکَ یا" جَوادَ السّائِلینَ.
  خداوندا! در این روز از تو درخواست مى‌کنم آنچه را که رضاى تو در اوست؛ و به تو پناه مى برم از آنچه تو را ناپسند است؛ و از تو توفیق مى‌خواهم که در تمام این روز به فرمان تو باشم و هیچ نافرمانى نکنم، اى عطا کننده سؤال کنندگان!

  دعای روز بیست‌وپنج:

  ـ اَللّهُمَّ اجعَلنى فیهِ مُحِبّاً لاِ َولیائِکَ وَ مُعادِیاً لأَِعدائِکَ مُستَنَّاً بِسُنَّةِ خاتِمَ أنبیائِکَ یا" عا"صِمَ قُلُوبِ النَّبیّینَ.
  خداوندا! مرا در این روز محب دوستانت و عدو دشمنانت قرار ده و در راه و روش به طریقه و سنت خاتم پیغمبرانت بدار اى عصمت بخش دلهاى پیغمبران!

  دعای روز بیست‌وششم:

  ـ اللّهُمَّ اجعَل سَعیى فیهِ مَشکُوراً وَ ذَنبى فیهِ مَغفُورَاً وَ عَمَلى فیهِ مَقبُولاً وَ عَیبى فیهِ مَستُورَاً یاَ اَسمَعَ السّامِعینَ.
  خداوندا! در این روز سعى و کوششم را در راه طاعتت بپذیر و جزاى خیر عطایم فرما و گناهانم را در این روز ببخش و عملم را مقبول درگاهت ساز و عیبم را مستور گردان اى بهترین شنواى دعاى خلق!

  دعای روز بیست‌وهفتم:

  ـ اَللّهُمَّ ارزُقنى فیهِ فَضلَ لَیلَةِ القَدرِ وَ صَیِّر اُمُورى فیِه مِنَ العُسرِ الَى الیُسرِ وَ اقبَل مَعا"ذیرى وَ حُطَّ عَنّى الذَّنبَ وَ الوِزرَ یا" رَئُوفَاً بِعِبا"دِهِ الصّالِحینَ.
  خداوندا! در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان و تمام امور و کارهاى مشکل مرا آسان و راحت ساز و عذرهایم را بپذیر و وزر و گناهانم را محو و نابود فرما اى رئوف و مهربان در حق صالحان!

  دعای روز بیست‌وهشتم:

  ـ اَللّهُمَّ وَ فِّر حَظّى فیهِ مِنَ النَّوافِلِ وَ اکرِمنى فیهِ بِاِحضا"رِ المَسائِل وَ قَرِّب فیهِ وَسیلَتى الَیکَ مِن بَینِ الوَسا"ئِلِ یا" مَن لا" یَشغَلُهُ اِلحا"حُ الملحّینَ.
  خداوندا! در این روز به اعمال نافله و مستحبات مرا بهره  وافر عطا فرما و به حاضر و آماده ساختن مسائل امورى که در دنیا و آخرت به آن نیاز دارم در حقم کرم فرما و وسیله مرا بین وسائل و اسباب به سوى حضرتت نزدیک ساز اى خدایى که سماحت و الحاح بندگان تو را از کار لطف، جود و بخشش باز نخواهد داشت!

  دعای روز بیست‌ونهم:

  ـ اًللّهُمَ غَشِّنى فیهِ بِالرَّحمَةِ وَ ارزُقنى فیهِ التَّوفیقَ وَ العِصمَةَ وَ طَهِّرقَلبى مِن غَیا"هِبِ التُّهمَةِ یا" رَحیماً بِعِبا"دِهِ المُؤمِنینَ.
  خداوندا! در این روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان و هم توفیق و حفظ از گناهان روزى فرما و دلم را از تاریکیهاى شک آور و اوهام باطل پاک دار، اى خداى مهربان بر اهل ایمان!
   

  دعای روز سی‌ام:

  ـ اَللّـهمّ اجْعَلْ صیامى فیه بِالشّکر وَالْقَبول عَلى ما تَرضاه وَیَرضاه الرّسُول محکَمة فُروعه بِالاصُول بِحق سیِّدنا محَمّد وَ الِهِ الطّاهرینَ وَالْحَمد لله رَب العالَمین.
  خدایا چنان کن روزه ام را در این ماه که مورد قدردانى و پذیرش بوده و بر طبق خشنودى تو و خشنودى رسولت باشد و محکم باشد فروع آن بوسیله اصول به حق آقاى ما محمد و آل پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.

     سید ::: یکشنبه 86/6/25::: ساعت 2:0 صبح
  نظرات دیگران: نظر

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 46
  بازدید دیروز: 80
  کل بازدید :476343

  >> درباره خودم <<
  دعا های روزه های ماه مبارک رمضان - ولایت
  سید
  نه شکوفه ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  دعا های روزه های ماه مبارک رمضان - ولایت

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لینک دوستان<<
  رهبری
  ریاست جمهور
  رجانیوز
  افشا گری
  افشا گری
  بیداری 57
  خاتمی نیوز
  مسعود ده نمکی
  طنز های سیاسی (اکینا)
  مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  نوشته های یک کج و معوج
  گذری بر سیاست خارجی
  نوشته های یک روزنامه نگار
  نشریه دانشجویی ایران 1404
  جوانان عدالتخواه و تحولگرا
  دولت اسلامی-اعجاز نهم
  مصائب احمدی نژاد
  علیرضا احمدی نژاد
  روزنامه دانشجویی
  بچه های سوم تیر
  خبرنگار مسلمان
  سهیل کریمی
  دست گرم تو
  نسل خمینی
  فصل آگاهی
  خاکریزیسم
  عقل سرخ
  حریم یاس
  صدای ما
  عطشان
  شب بو
  تا آخر
  نگرانی
  بحر
  دیده بان
  مهراوه من
  روزنتیگ های ...
  آرمانشهر
  فارس
  خمینیسم
  کیان
  سیطره
  نسل بیدار
  ققنوس
  خبرهای ضد اسلامی و ضد ایرانی
  تحلیل سیاسی
  موسسه پژوهش های سیاسی
  روز نوشت های دانشجوی مسلمان
  بیم موج
  عدالت جو
  محراب اندیشه
  سپهر نیوز
  مهر
  انصار نیوز
  جهان نیوز
  نادر گنجی
  نو اندیش
  نوسازی
  الف
  واژگون
  بسیج جهانی
  رایگاه
  قاسم
  شیعه
  قدس
  خدمت
  عصر ایران
  این روزها
  دریچه

  رهپویان وصال
  تابناک
  این روز
  تیک نیوز
  عیاران
  دیدار
  گل آقا
  موج
  واحد مرکزی
  رسا
  شانا
  خبرنگاران
  اسراء
  پانا
  آفتاب
  نوروز
  ایرنا
  برنا
  بولتون
  قطره
  جامعه
  majlese8
  hawzah
  jameeh
  mellat.majlis
  parlemaneh8
  partosokhan
  مستقل
  عدالتخواهی
  نقطه
  انصار حزب الله
  تدوین مطالعات
  اصولگرایان
  شریف


  >>لوگوی دوستان<<


  >>لیست تمام یادداشت ها<<

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >> پیوندهای روزانه <<